bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza

spółki MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach

ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

 

ogłasza

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU spółki MPL Services sp. z o.o.

z siedzibą w Balicach

 

Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu”, na adres: MPL Services sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice.
Zgłoszenia składane osobiście przyjmowane będą w sekretariacie Biura Zarządu spółki MPL
Services sp. z o.o., w Balicach przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32 – 083 Balice, w budynku CARGO, II piętro, pok. 213, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 28 marca 2022 r. O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki.

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
  lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. nie była karana za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 7. ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 8. dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzeniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

 

Kandydatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK, wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
  lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 10. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
 11. dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową,
 12. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzanym konkursem, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny zostać dołączone do zgłoszenia
w oryginałach lub odpisach potwierdzonych, przez kandydata, za zgodność z oryginałem.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany
do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem, dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia, które zostały złożone lub doręczone po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni po otwarciu zgłoszeń, telefonicznie lub drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie
na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

 

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem, w siedzibie spółki MPL Services sp. z o.o., rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się  w szczególności:

 

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 4. autoprezentację doświadczeń i kompetencji kandydata, niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu,
 5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,
 6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

 

Jeżeli o stanowisko Członka Zarządu będzie ubiegł się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 

Kandydatom Zarząd Spółki udostępnia do wglądu w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia materiały informacyjne o Spółce:

 

 1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2018-2020,
 2. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/V/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services
  z o.o.,
 3. Akt założycielski Spółki,
 4. Wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.

 

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

 

 1. Pisemne zgłoszenie kandydata – w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 marca 2022 r. (włącznie).
 2. Udostępnienie materiałów informacyjnych o Spółce – w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 marca 2022 r. (włącznie).
 3. Otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym – 29 marca 2022 r.,
  w siedzibie Spółki.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili kryteria formalne – w dniu 31 marca
  2022 r. w siedzibie Spółki.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania kandydatów.

 

Kandydatom nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kandydaci biorący udział w rozmowach kwalifikacyjnych zostaną poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najlepszego kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym

na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO” – informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254, o kapitale zakładowym w kwocie 500.000,00 zł – dalej „MPL Services”.

 

II. Inspektor Ochrony Danych.

Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych     i realizacji praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mplservices.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; art. 6 ust. 1 lit. c)) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celu wzięcia udziału i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.,
w zakresie określonym w Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy podanych danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 V. Okres przechowywania danych.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z pkt III., a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa.

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z pkt III.

 

VII. Odbiorcy danych.

Odbiorcą danych osobowych będzie Rada Nadzorcza MPL Services.  Odbiorcami danych osobowych mogą być również właściwe organy, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.

 

VIII. Przysługujące prawa.

 1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

IX. Prawo do wycofania zgody.

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę MPL Services sp. z o.o.
z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, zgodnie z RODO.

 

 Plik do pobrania w wersji PDF