bip
MPL Services logo - Airport Kraków Balice

REKRUTACJE

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza
spółki MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach
ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU spółki MPL Services sp. z o.o.
z siedzibą w Balicach

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu”, w siedzibie spółki MPL Services sp. z o.o., w Balicach, przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, w sekretariacie Biura Zarządu – budynek CARGO, II piętro, pok. 213, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 8 dni od dnia publikacji ogłoszenia. O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki, tj. do dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Kandydaci na Członka Zarządu powinni spełniać następujące wymagania:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

e) korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

g) nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

h) ponadto atutem będzie posiadanie przez kandydata co najmniej 2-letniego doświadczenia w zarządzeniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

 

Kandydatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu wyższym lub wykształceniu wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
3. oświadczenie kandydata o co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. oświadczenie kandydata co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK, wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe,
9. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
10. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
11. oświadczenie kandydata o posiadanym co najmniej 2-letnim doświadczeniu w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową,
12. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym konkursem, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem, dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu, nie podlegają rozpatrzeniu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni po otwarciu zgłoszeń, telefonicznie lub drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem, w siedzibie spółki MPL Services sp. z o.o., rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,
6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników.

 

Jeżeli o stanowisko Członka Zarządu będzie ubiegł się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 

Kandydatom Zarząd Spółki udostępnia do wglądu w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia materiały informacyjne o Spółce:
1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2016-2018.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 14/IV/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.
3. Akt założycielski Spółki.
4. Wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.

 

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:
1. Pisemne zgłoszenie kandydata – w terminie 8 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2019 r. (włącznie).
2. Udostępnienie materiałów informacyjnych o Spółce – w terminie 8 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2019 r. (włącznie).
3. Otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym – 29 kwietnia 2019 r., w siedzibie Spółki.
4. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili kryteria formalne – w dniu 8 maja 2019 r. w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania kandydatów.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 

 

Załącznik do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO” – informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest spółka MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254, o kapitale zakładowym w kwocie 500.000,00 zł – dalej „MPL Services”.
II. Inspektor Ochrony Danych.
Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mplservices.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; art. 6 ust. 1 lit. c)) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celu wzięcia udziału i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o., w zakresie określonym w Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu spółki MPL Services sp. z o.o.
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy podanych danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z pkt III., a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z pkt III.
VII. Odbiorcy danych.
Odbiorcą danych osobowych będzie Rada Nadzorcza spółki MPL Services sp. z o.o. Odbiorcami danych osobowych mogą być również właściwe organy, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.
VIII. Przysługujące prawa.
a) Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) Prawo do przenoszenia danych.
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
IX. Prawo do wycofania zgody.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, zgodnie z RODO.

……………………………………………………………