bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Pomoc Kuchenna

MPL Services Sp. z o. o. – spółka, która na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice świadczy między innymi usługi gastronomiczne, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:                                         

 

Pomoc Kuchenna   

                      

Miejsce pracy : Balice

Opis zakresu pracy

Wymagania

Dodatkowe umiejętności

Oferujemy

Informacje dodatkowe

Branża / kategoria:                 praca gastronomia

 

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną należy nadsyłać na adres:

MPL Services Sp. z o.o.

32-083 Balice

  1. Kpt. M. Medweckiego 1

lub na adres email: rekrutacja@mplservices.pl z podaniem w temacie nazwy stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną nie wezmą udziału w procesie rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

DO CELÓW REKRUTACJI

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPL Services Sp. z o.o., ul. Kpt. M.  Medweckiego 1, 32-083 Balice.

  1. Inspektor Ochrony Danych.

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mplservices.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  1. Kategorie Pana/Pani danych, które przetwarzamy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 22§ 1 Kodeksu pracy, (czyli imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) a także inne dane podane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, w tym w zakresie wizerunku, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, ostatecznie po 6 miesiącach od daty ich przekazania administratorowi danych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych, określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w art. 221  § 1 uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Podanie pozostałych danych o których mowa w pkt IV powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

VIII. Odbiorcy danych.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Zarząd Spółki, pracownicy Sekcji Kadr i Płac, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz pracownicy działu, do którego prowadzona jest rekrutacja merytorycznie wspierający proces rekrutacji.

  1. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Prawo do wycofania zgody.

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można cofnąć w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rekrutacja@mplservices.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, w tym poprzez kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt II.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach automatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Administratora spółkę MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu  rekrutacyjnego.

……………………………………….

podpis